Openbaring 4: 11: God verdient alle eer! (doop Rens Rademaker)

Beste Bernd en Jannie, kinderen, familie, gemeente,
dia 1
God verdient alle eer!
Daar beginnen jullie mee als jullie vertellen over de geboorte van Rens.
En dat klinkt door in de liederen die we samen zingen in deze kerkdienst.
Het is daarom dat het hemels eerbetoon in Openbaring 4: 11 op datzelfde
geboortekaartje staat en dat die tekst ook de tekst is voor de preek.

Het is altijd weer heel bijzonder als in de kerk een kind gedoopt wordt,
dat wie zo groot is – God zelf – en wat nog zo klein is – een pasgeboren
kind – kwetsbaar en hulpeloos en afhankelijk – heel dicht bij elkaar komt.
Net nog is de naam genoemd van God zelf – drie en toch de Ene – Vader
en Zoon en Heilige Geest – in één adem met de namen die jullie je zoon
gegeven hebben – Reüel Laurentius – want God wil ook zijn Vader zijn.
Dat is wat de Bijbel het verbond noemt: zo dichtbij God mogen wij zijn,
en mag ook hij zijn; letterlijk betekent Reüel: ‘vriend van God’ – zoals
volgens de brief van Jacobus Abraham een vriend van God genoemd
werd, en God met Mozes omging als met zijn vriend, en we lezen van
Henoch dat hij wandelde met God, dat hij vertrouwelijk met God omging,
en zoals de Heer Jezus zijn discipelen zijn vrienden noemde – heel speciaal
en iets om je over te blijven verbazen want God is en blijft de hoge heilige
God en de Heer Jezus is niet je vriendje, maar uit genade mogen mensen
wel Gods kinderen zijn met wie de hoge God en Jezus de machtige Heer
wil omgaan als met vrienden – want het verbond met Abraham zijn vriend
bevestigt God steeds weer – ook vandaag weer – van kind tot kind.
Des te meer reden voor die belijdenis van jullie: God verdient alle eer!
Want wij verdienen die zorg en nabijheid en liefde niet – dank God ervoor!

Tussen haakjes toch nog even, maar ik denk bijzonder en belangrijk: die naam Reüel staat in de Bijbel: zo heette de schoonvader van Mozes. dia 2
Het bijzondere is dat die man geen Israëliet was maar een Midjaniet, en zelfs
een priester van dat volk, die we beter kennen als Jetro – het is onduidelijk
welke van de twee namen zijn echte naam was – de andere zal een titel zijn.
Wat we ook niet weten is of hij nog weet had van de God van Israël, of dat hij
vooral andere goden vereerde – Midjan stamde wel af van Abraham en zijn
tweede vrouw Ketura – maar dat was al zo lang geleden – maar hoe dan ook,
het was een mooie naam die aangaf dat de man open stond naar God toe.dia 3
Later vertelt de Bijbel dat toen hij van Mozes gehoord had over de grote daden
van zijn God in de bevrijding vanIsraël uit de greep van Farao – hij daar blij mee
was en God de eer gaf: “Geprezen zij de HEER….nu zie ik in dat de HEER
machtiger is dan alle andere goden” – en dan gebeurt nog iets wonderlijks:
“Mozes’ schoonvader Jetro bracht God een brandoffer en een vredeoffer,
en Aäron (ook priester!) en alle oudsten van Israël namen samen met hem
aan het offermaal deel, ten overstaan van God”. Het staat in Exodus 18: 8-12.
Letterlijk staat er dat ze een maaltijd vierden ‘voor het aangezicht van God’.
Mooi toch: die priester met zijn achtergrond, die offers bracht voor de HEER.
En dan samen aan tafel, in Gods nabijheid, als vrienden – Reüels – van God.

Nou, en dat mag jullie – en ons allemaal nog veel meer aanspreken en ook
bemoedigen, dat wij met onze kinderen altijd dichtbij God mogen leven, en
dat we daarom wat er ook gebeurt en nog kan gebeuren, altijd veilig zijn.
Juist dat is de rode draad door dat hoofdstuk dat we lazen, Openbaring 4. dia 4
Openbaring verplaatst ons naar een omgeving waar ook nu veel spanningen zijn:
het westen van Turkije, met al die vluchtelingen, in een land dat steeds meer een dictatuur dreigt te worden; daar lagen die zeven gemeenten en daar ligt ook het eiland Patmos waarheen de oude apostel Johannes was verbannen – en ook in die tijd kregen christenen het steeds moeilijker doordat de verering van de keizer als een soort godenzoon steeds verplichtender werd en christen-zijn gevaarlijk werd.
En dan is de boodschap die Johannes meekrijgt en doorgeeft niet dat het wel
zal meevallen allemaal en dat je niks kan overkomen, maar dat God regeert.
Daar begint mee wat Johannes allemaal te zien en te horen krijgt over wat er
aan de gang is en allemaal in de loop van de geschiedenis gaat gebeuren:
“er stond een deur open in de hemel…en: er stond een troon in de hemel en
daarop zat iemand” – en die iemand is niemand minder dan God de Heer zelf.
dia 5
Ja, en in het volgende hoofdstuk mogen we zien we dan ook nog voor die
troon een lam staan als geslacht: Jezus zelf die voor ons stierf en nu leeft.
Het mocht Johannes en zijn medegelovigen toen moed geven maar ook
ons vandaag dat wat er ook gebeurt en ons en onze kinderen kan overkomen:
God de Heer regeert, en Jezus heeft de wereld en satan al overwonnen –
en daarom gaat het goed komen, en kunnen we de moed erin houden.
Toen mochten ze weten dat niet de keizer in Rome en zijn stadhouders en legers
de touwtjes in handen hadden maar dat daarboven die troon in de hemel staat.
Die boodschap hebben wij ook nodig: de wereld wordt uiteindelijk niet geregeerd
door mensen als Putin en Erdogan, Clinton of Trump, maar door onze God en
Vader in de hemel, en daarom mogen we met vertrouwen op onze eigen plek
ons leven leiden en onze taak doen, mogen we onze kinderen opvoeden en
helpen om hun plek in de wereld te vinden en te leven als kind van God, en
mogen we naar anderen toe ook dat geloof en vertrouwen uitstralen, en waar
dat kan iets laten zien van Gods liefde, van de rust dat God er altijd is voor ons.
Kijk, en daarvoor verdient God alle eer, voor zoveel liefde en zorg en genade.
Het is een loflied, wat jullie op de kaart hebben gezet, en vanmorgen de tekst is.
Johannes zag eerst vier merkwaardige wezens rond die troon van God – die leken
op achtereenvolgens een leeuw, een jonge stier, een mens, en een adelaar – die
samen de schepping uitbeelden: wilde dieren, tamme dieren, mensen, vogels –
en die schepping brengt eer aan de Schepper: Heilig, heilig, heilig, God de
almachtige die er altijd al was en er is en die zal komen, eeuwig dezelfde in trouw.
En met die lof stemmen vierentwintig oudsten in – namens Gods volk in oude en
nieuwe testament – 12+12 – de lof die de hemel ons op aarde voorzingt om God
te loven en te eren als de Schepper die nog altijd leven geeft en deze aarde en
ons leven erop draagt en leidt, tot aan de definitieve voltooiin en onze bestemming.
“Heer, onze God, U hebt alles gemaakt. De wereld bestaat – nog steeds – omdat U dat wilt”.
dia 7
Daar duidt ook die regenboog op die Johannes zag om Gods troon heen.
Die herinnert aan wat God na de zondvloed had beloofd: “Voortaan zal er altijd een
tijd zijn om te zaaien en een tijd om te maaien. er zal altijd kou zijn en hitte, zomer
en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat op, zolang de aarde bestaat”.
Wat ook mag doorgaan is het krijgen van kinderen, onder de zegen en zorg van God.
Ook daarvoor verdient God alle eer: alle leven ontstaat en is als en omdat Hij het wil.
Zoals we ervan zongen met Psalm 139: “ik loof het wonderbaar beleid, waarmee U mij hebt toebereid….U hebt het leven mij – en hem, en haar – gegeven…..Uw eigen
hand heeft mij – en hem ook, en haar – en zoveel anderen – gebouwd….ja en ook:
“zelfs had U al voordat hij ging leven, al zijn dagen in uw boek geschreven” – en weer: U verdient, Heer, alle eer, en ons vertrouwen, want U bent trouw en goed!
Ja Heer, iedereen moet voor u juichen, iedereen moet uw macht prijzen,en uw liefde!
Dat gebeurt nu al dichtbij God, in de hemel, in de kerk, en op zoveel andere plaatsen
en die lof op God kan wel onderdrukt worden maar nooit weggedrukt, want God heeft
het eerste maar ook het laatste woord en zijn lof wordt eens voorgoed gehoord.

Eerder in deze dienst hebben we gebeden voor Rens maar ook voor jullie en ons:
“Geef dat allen die gedoopt zijn de goede strijd mogen strijden en in uw naam overwinnen”. Met de belofte van de Heer dat we dan eens de krans van de overwinning krijgen,want wie op God vertrouwt die gaat voor goud – en heeft nu al goud in handen. Zoals Paulus erover schrijft, met beelden uit de atletiek- kijk maar
op de handout: loop zo dat je de prijs die voor je klaarligt, in de wacht sleept.
En dat niet als beloning voor eigen prestaties maar dankzij God die van ons houdt.
Vandaar dat die oudsten hun kransen voor Gods troon leggen: God verdient alle eer!
dia 7
Jullie zoon heeft nog een tweede naam: Laurentius – naar zijn oom en zijn over-opa.
Die naam betekent ook nog iets moois – het is Latijn en betekent: iemand die een
lauwerkrans draagt – wat herinnert aan die Bijbelse belofte van de krans die wacht.
Het was ook de naam van een vroege christelijke getuige, Laurentius van Rome –
dia 8 naar wie veel kerken genoemd zijn, zoals in Rotterdam en ook in Alkmaar.
Mooi dat jullie zoon die naam verder draagt, op weg naar de grote prijsuitreiking,
samen met jullie en met ons, en met zovelen die ons voorgingen.Vandaag werd een schakeltje toegevoegd in de ketting van Gods verbond en heil.God verdient alle eer!
dia 9
amen

liturgie morgendienst zondag 14 augustus 2016
votum en groet
zingen: Ps. 139: 1,6,7
wet van de Heer
zingen: Ps. 139: 11
gebed
doopsformulier 2
zingen na doop: Ps. 105: 5
Schriftlezing: Openbaring 4
zingen: Lied 457: 1-4
verkondiging: Openbaring 4: 11 (BGT)
zingen: Ps. 8: 1,2,6 Levensliederen
gebed
collecte
zingen: Lied 300: 1,4,6
zegen
amen: Lied 456: 3

—————————————————————————————————————–

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *