Romeinen 12: Samen zoeken naar het plan van onze Heer

liturgie morgendienst zondag 17 april 2016

thema: Samen zoeken naar het plan van onze Heer

votum en groet
zingen: Ps. 138: 1,4
wet van God
zingen: Gz. 167: 1,3
gebed
Schriftlezing: Romeinen 12
zingen: NLB 974: 1,2,3,5
verkondiging: Rom. 12. 2-5 en 11-12
zingen: Lied 326: 1a,2a,3m,4v,5a
gebed
collecte
zingen: Ps. 84: 1,3,6
zegen
zingen: NLB 425
————————————————————————————————-
Zusters, broeders, u en jullie, samen gemeente van onze levende Heer,
dia 1
‘Samen zoeken naar het plan van onze Heer’.
Dat is het thema vanmorgen, en daar gaat het ook donderdagavond om,
als we samen willen nadenken over de dichtbije en verdere toekomst van ons als gemeente hier in Broek op Langedijk, zelfstandig, of anders.In het schrijven dat sinds vorige zondag in de postvakken ligt , staat er het een en ander over, en donderdag gaan we erover in gesprek.

Vanmorgen is de insteek – vanuit wat we meekrijgen uit die brief van de
apostel Paulus – de manier van omgaan met elkaar, luisteren naar elkaar,en gesprek met elkaar – met – zoals in ander verband wel eens gezegd is – vrijheid maar niet van meningsuiting maar van ‘menings-uitwisseling’ – in als het goed is een geest van liefde, geduld met elkaar, respect voor elkaar. Waarbij die oneliner op de handout – uit een artikel uit het blad De Reformatie -goed is mee te nemen: ‘Misschien moet je wel afstand doen van het recht om je gelijk te laten gelden, net zoals Jezus afstand deed van waar Hij recht op had’.

In de lijn van Paulus die in Filippenzen 2 oproept tot de gezindheid van Christus en dat concreet maakt, met aanwijzingen als: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander”. In Rom. 12 tapt de apostel uit hetzelfde vaatje als hij oproept om niet jezelf hoog aan te slaan maar bescheiden je op te stellen en elkaar lief te hebben.

dia 2 Samen zoeken naar het plan van onze Heer
1. in alle openheid
2. met gepaste bescheidenheid
3. vanuit Geestelijke verbondenheid
4. in het volste vertrouwen

dia 3 1. Samen zoeken naar het plan van onze Heer: in alle openheid.

Ik bedoel met openheid: dat we onszelf niet vastpinnen op wat we zelf allang gedacht hebben of wat volgens mijzelf moet of alleen maar kan of het beste is, maar dat we open het gesprek ingaan, open naar God en ook open naar elkaar. Vandaar dat ‘zoeken naar het plan van de Heer’ – samen zoeken levert meestal iets beters op dan dat iedereen zijn eigen oplossing al heeft gevonden en daarvoor gaat. Zoeken getuigt van bescheidenheid: ik weet het ook nog niet, wat vindt jij ervan?

We hebben gelezen hoe Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome heel praktisch schrijft over hoe je handen en voeten kunt geven aan je toewijding aan God: “Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren”.Niet voor niets wordt leven als christen een offer genoemd: het vraagt dus van een mens zichzelf beschikbaar te stellen, om God en je medemensen te dienen.
En dat kan betekenen zelf een stap terug doen, dingen loslaten, willen inleveren. Wat niet vanzelf gaat en een mens – ook een christen – niet op het lijf geschreven is. Vandaar dat er meteen achteraan komt: “u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen” – dia 4 naar wat in die andere brief de ‘gezindheid die in Christus Jezus was’ wordt genoemd: van niet je eigen wil doorzetten maar Vaders wil doen, van dienen, en er zijn voor de ander.

Aanpassing aan deze wereld wordt gauw ingevuld met allerlei werelds vermaak en zondige uitspattingen, maar het is veel breder, en toegepast op hoe je met elkaar omgaat, hoef je maar om je heen te kijken en te luisteren en wat rond te surfen op internet en je komt erachter wat een hardheid en botheid en zelfs agressiviteit er rondgaat, waar we als christenen en kerkmensen niet immuun voor zijn: hard oordelen, de ander wegzetten of wegkijken, alles en iedereen vanuit jezelf bekijken en beoordelen in plaats van je te verplaatsen in het standpunt of de gevoelens van de ander, en zelfs een taalgebruik dat verwondt en dat de discussie doodslaat. Juist daarvan zegt Jacobus in zijn brief dat het aards is, ongeestelijk, demonisch.
Paulus zal ook daarop doelen als hij schrijft: jullie moeten je niet aanpassen aan deze wereld, aan de mentaliteit van de mensen om je heen en de tijd waarin je leeft, wat begint van binnenuit, er staat letterlijk dat we een metamorfose nodig hebben, een totale verandering zoals dia 5 een rups zich ontpopt tot een vlinder.Zodat die in zichzelf gekeerde en op zichzelf gerichte en vaak tegen de ander gepantserde en gewapende mens openbloeit naar God toe en de anderen toe.

Nou, en dan zit je ook niet vastgespijkerd aan wat jezelf had gedacht en bedacht en wat volgens jou zo moet en niet anders kan – want anders, als ik niet mijn zin krijg, dan…..- maar dan ben je benieuwd naar hoe de ander erin staat en waarom, en gaje graag het gesprek aan, en wil je ook het liefst dat niet iedereen een eigen kant op gaat maar dat je samen blijft zoeken naar wat het beste is voor allemaal samen, en wat daarom ook goed is vanuit Gods ogen want God is blij met vrede is heelheid.
Samen zoeken naar het plan van onze Heer, naar wat goed is, en volmaakt, heel,maar hoe doe je dat dan, hoe kom erachter wat goed is, wat helpt ons daarbij?
Nou, niet een of meer stevige teksten, zelfs niet een paar duidelijke bijbelteksten. Wat ervoor nodig is, is veel gesprek, de feiten onder ogen zien en voors en tegens eerlijk afwegen, en veel geduld ook, en advies inwinnen van mensen met meer ervaring, en uiteraard veel gebed, leiding van de Heilige Geest, bij een open Bijbel.
Het woord dat hier met ‘ontdekken’ vertaald wordt heeft het allemaal in zich: onderzoeken, erachter proberen te komen, en ook: beproeven, uitproberen, toetsen.Vaak kun je ook uit de omstandigheden, uit hoe dingen gaan, erachter komen wat wel en wat niet werkt, en welke kant het blijkbaar op gaat, onder leiding van de Heer. Over Paulus op zijn zendingsreizen lezen we meer dan eens dat hij een bepaald plan had en dat het toch een andere kant op ging, want: de Heilige Geest liet het niet toe – b.v. doordat er tegenwerking was of de omstandigheden tegen waren en achteraf wordt duidelijk dat God een ander plan had met een vaak verrassende uitkomst. Sta daarvoor open, denk erover en praat erover, samen vooral, en bid om wijsheid.

dia 6 2. Samen zoeken naar het plan van onze Heer, met gepaste bescheidenheid
In een kanttekening in mijn Studiebijbel staat bij wat Paulus schrijft in
vers 2 en 3. “Een ‘vernieuwde gezindheid hebben’ houdt in dat iemand
zijn eigen plaats en die van de anderen voor God kent en dat hij beseft dat hij samen met de andere gelovigen het ene lichaam van Christus vormt”. Paulus heeft het daar vaker over: de gemeente is een lichaam en de gemeenteleden zijn allemaal lichaamsdelen met heel uiteenlopende gaven en mogelijkheden en ook de nodige beperkingen. Waarbij iedereen nodig is en niemand overbodig, en niemand meer is of minder.
En dus past het niet jezelf belangrijker te maken dan je bent, ook niet om jezelf te overschatten of te overvragen: sla jezelf niet hoger aan dan je kunt waarmaken, maar denk verstandig en nuchter over jezelf en over je eigen mogelijkheden. In vs. 16 komt het nog een keer terug, blijkbaar is het nodig er nog eens een dikke streep onder te zetten: “Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht”. Weer: sta open voor de ander.

Ja, en dat krijgt nog een extra lading als Paulus in dat verband het over ‘genade’ heeft: al die gaven die er zijn in de gemeente, krijgen we dankzij Gods genade. En daarom kunnen we ze alleen goed gebruiken als dat gebeurt vanuit geloof. Dan zie je wat je bent en kunt niet als jouw prestatie waar je dus waardering voor kunt verwachten en waar ze dus wel gebruik van moeten maken en waar je zelfs bepaalde rechten of je gelijk aan kunt ontlenen, maar het is gekregen, van God. En je gaat dan wat God geeft ook inzetten voor de zaak van God en tot zijn eer.
Geloof is de maatstaf, zegt Paulus, en geloof is gericht op God en op de naaste. Geloof in Jezus beslist over wie we zijn in Gods ogen en niet wat wij presteren. En daarin staan er naast elkaar want we leven allemaal alleen door Gods genade. Wat ons meteen aan elkaar verbindt, hoe verschillend we ook zijn, hoe anders we denken en willen en doen: samen in de naam van Jezus, samen leven tot zijn eer.
dia 7
3. Samen zoeken naar het plan van onze Heer: vanuit Geestelijke verbondenheid.
Dat beeld van het ene lichaam met al die verschillende ledematen – u en jij en ik dus-roept niet alleen op tot bescheidenheid – ik ben maar een onderdeeltje van een veel breder geheel en dat ene onderdeeltje kan alleen maar functioneren in dat geheel en is afhankelijk van al die andere lichaamsdelen en -deeltjes – het beeld staat ook voor verbondenheid: losse lichaamsdelen zijn niks en kunnen niks op zichzelf, zijn zelfs dood als het erop aan komt – ze zijn pas wat doordat ze een lichaam vormen
en ze kunnen alleen functioneren als ze vanuit het hoofd worden aangestuurd. Overgebracht op de kerk: “net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus”. In Ef 1: 22 staat dat Christus als hoofd aan de gemeente gegeven is, en in 5: 23 roept Paulus zijn lezers op tot eensgezindheid: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig
toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichts-banden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde”. Weer dus: allemaal nodig, niemand overbodig. En aan ons allemaal de taak elkaar in te schakelen en naar elkaar om te zien. Ja, en ook: laat ieder op de eigen plek met eigen gaven en mogelijkheden en ook met de nodige beperkingen een stukje van die groei mee realiseren, in liefde.

Geestelijke verbondenheid, als samen lichaam van Christus, door zijn Geest. In alle voorzichtigheid maar toch met overtuiging: als Paulus in zijn brieven de gemeente aanspreekt en gemeenteleden aanspoort tot eensgezindheid, heeft hij altijd allereerst en vooral die ene concrete kerk in die ene plaats voor ogen.dia 8
Natuurlijk weet de apostel ook wel dat er meer gemeentes zijn en meer gelovigen, en daar gaat het ook vaak over: b.v. als wordt opgeroepen om kerken in nood te helpen, b.v. financieel, en er staat ook vaak: jullie in plaats A of B, samen met de andere gelovigen dichterbij en verder weg, want Gods kerk is wereldwijd.
Toch: de eerste verantwoordelijkheid is die gemeente waar God je een plek geeft. Dat brengt verantwoordelijkheid mee om dan ook voor elkaar te zorgen en wat je meemaakt aan hoogtepunten en dieptepunten met elkaar te delen: “zo zijn we samen één lichaam en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen” (12: 5). Dat is best bijzonder gezegd en daar moeten we dus maar niet overheen lezen. Er staat maar niet alleen dat we allemaal en elk voor zich bij de gemeente horen – of bij de kerk – als het lichaam van Christus, maar we zijn ook ‘elkaars lichaamsdelen’. Dat betekent dat we voor elkaar verantwoordelijk zijn en elkaar nodig hebben. dia 9 Wat Paulus in de volgende verzen concreet maakt als hij het gaat hebben over al die gaven en taken als het evangelie doorgeven, hulp bieden, troosten, elkaar financieel ondersteunen, naar elkaar omkijken – wat ik niet kan, kun jij juist goed -en andersom. Hoe het ook gaat, wat de toekomst gaat brengen, laat dat het uitgangspunt zijn: hoe kunnen we het beste veel betekenen voor elkaar, elkaar dienen met zoveel gaven..?

dia 10 4. Samen zoeken naar het plan van onze Heer: in het volste vertrouwen.
Hoe anders het soms ook lijkt en voelt, ook bij mij: voor somberen en zeker voor wanhopen is – vanuit het geloof en gezien vanuit God – geen reden en geen plaats.
Niet omdat we gelukkig – ook in Noord-Holland – er niet alleen voor staan: we zijn met onze zusterkerken verbonden in de GKV classis en we mogen rekenen op hun steun en advies – we zien hoeveel zegen onze God geeft in en aan en door het werk van HartvoorHeerhugowaard – en er is de goede samenwerking met de broeders en zusters van de CGK – en ook naar andere kerken is gelukkig meer openheid.
Dus mogelijkheden te over om samen vanuit en met het evangelie bezig te zijn,hetzij als een zelfstandige en tegelijk samenwerkende kerk, hetzij misschien in de nabije of verdere toekomst als deel van een samenwerkingsgemeente, met best bepaalde veranderingen en zelfs offers, maar met diezelfde Bijbel en die ene God.
Maar vooral – ik zei het eigenlijk al – is voor somberen geen plaats: vanuit het geloof. Er kunnen zomaar allerlei omstandigheden zijn die somber maken of zorg geven. En je kunt zelf vastlopen in wat je zo graag anders had gezien en wat tegenvalt. Dat is van alle tijden, je komt het in de Bijbel al tegen, en Paulus wist er ook van. Hij laat zichzelf en ook zijn lezers er niet mee wegkomen en niet in vastlopen, maar hij spoort hen en ook ons aan: “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer”. En meteen er achteraan: “Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenslag ondervindt, en: bid onophoudelijk”. dia 11
Dat is nog eens kort en goed wat God aanreikt bij dat samen zoeken naar zijn plan: laat je steeds weer vullen met Gods Geest en het vuur van zijn liefde, en kijk ook verder dan wat vandaag speelt en morgen misschien wel niet lukt: we hebben een levende Heer die met wie van Hem zijn onderweg is naar zijn grootse toekomst, en dat geeft de burger van het rijk van de hemel moed en een hoopvolle toekomst.
Ja, en blijf omhoog kijken, vergeet niet te bidden, deze week, met het oog op donderdagavond en ook daarna, en dat samen, voor elkaar en voor Gods werk.

Samen bidden en dan samen zoeken, naar het plan van onze Heer,
zijn met ons, met zijn gemeente hier en wereldwijd,
samen zingen en getuigen,
samen leven tot Gods eer.
dia 12 Samen op weg!

amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *