Matteüs 28: 20b en Efeziërs 3: 10 – Paasdienst en doopsbediening – ‘God houdt van kleuren’ (7): Gods veelkleurige wijsheid

1e Paasdag zondag 27 maart 2016
(gezongen) votum en groet
zingen: Ps. 21: 1,2,3,7 Levensliederen

1. De koning, HEER, wat is hij blij!
Hij juicht om uw bevrijding
en prijst uw kracht en leiding.
Zijn hartenwens werd werkelijkheid.
Hij vroeg u – en u gaf.
U wees zijn vraag niet af.

2. U geeft hem wat u hebt beloofd.
Wat zegent u hem machtig:
riant, royaal en prachtig.
Uw eigen hand plaatst op zijn hoofd
een gouden koningskroon
als stralend eerbetoon.

3. Hij heeft u om iets groots gevraagd.
U hebt het hem gegeven:
oneindig, eeuwig leven.
De glans en glorie die hij draagt,
weerspiegelt uw gezicht,
dat straalt van reddend licht.

4. Sta op, HEER, toon uw grote kracht.
Wij willen u gaan prijzen,
u alle eer bewijzen.
Bezingen zullen wij uw macht.
Zo klinkt er levenslang
aanbidding en gezang.

Gods goede geboden

zingen: Gz. 41: 1a, 2m,3v, 4a, R: a
gebed
Schriftlezing: Matteüs 28: 1-10 en 16-20
zingen: Opwekking 751 ‘Ik zie het kruis van mijn Verlosser’

Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

-Tussenspel-

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

-Refrein-

Halleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

-Tussenspel-

Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!

-Refrein-

Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!

-3x Refrein-

dia 1

verkondiging (1) : Matt. 28: 20b

dia 2

Beste Floris en Janneke, Ruben, Joëlle (?), familie, vrienden, gemeente,

Dat is best bijzonder en ook wel heel mooi: dopen op het Paasfeest.
In de vroeg-christelijke kerk was dat zelfs eeuwenlang de gewoonte.
Nou nee, toch ook weer niet helemaal zoals wij dat vanmorgen doen.
Als we het net zo hadden willen doen als in de kerk van de eerste eeuwen, hadden jullie en ik ook heel wat eerder op moeten staan, want ze doopten toen niet in een morgendienst, maar tijdens de paasnacht, heel vroeg dus.
Er was in die kerk van de eerste eeuwen na Christus de gewoonte van
een paaswake: de gelovigen kwamen laat op zaterdagavond bij elkaar,
en bleven de hele nacht wakker, lazen gedeelten uit de Bijbel, en als
het net licht begon te worden, werden de nieuwe toetreders gedoopt.
Er zijn katholieke kerken waarin die oude traditie weer is opgepakt,
vanwege de bijzondere symboliek erachter: van donker naar licht,
van nacht naar dag, vanuit het oude leven een nieuw leven tegemoet.

Anders dus – geen nachtwake, deze dienst is begonnen toen het al lang licht was. Maar het mooie is dat jullie en wij geloven – en dat de doop dat uitbeeldt – dat Lydia bij die levende Heer hoort die op Goede Vrijdag en Pasen door de dood heen ons meetrekt het nieuwe en eeuwige leven binnen, zoals de apostel Paulus erover schrijft: dia 3 “De doop laat zien dat wij bij Jezus Christus horen. Door onze doop zij wij eigenlijk samen met Hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij als nieuwe mensen. Want Christus leeft!. Onze machtige Vader heeft Hem
laten opstaan uit de dood……Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeuwig zullen leven met Christus”. (Rom. 6: 3-4 en 8, BGT)

Kijk, en dat is de best mogelijke fundering onder dat vertrouwen dat jullie op het geboortekaartje van Lydia uitstralen met die mooie belijdenis vanuit Psalm 121: “De HEER houdt de wacht, over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid”. Jullie weten niet wat jullie en je kinderen allemaal te wachten staat – in een onzekere en af en toe heftig onveilige wereld, in een verwarde tijd, als kwetsbare mensen.
Toen Jezus zijn apostelen erop uit stuurde had Hij zelfs van te voren tegen hen gezegd dat ze het niet makkelijk zouden krijgen en dat hun geloof hen zou komen te staan op tegenstand, soms gevangenschap, en in het ergste geval zelfs de dood.
Toch hoefden ze niet bang te zijn of in paniek te raken, konden ze zelfs hun taak met een gerust hart oppakken, en die wereld vol onzekerheid en dreiging ingaan, want ze hadden de belofte van de Heer die hen stuurde: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld” – en dat zegt die Heer die de levende is, sterker dan de dood, die zeggen kon: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” – die Heer behoedt voor alle kwaad, Hij waakt over ons leven.
dia 4
Bij de doop wordt vaak teruggegrepen op de redding van Noach en zijn gezin dwars door het water van de zondvloed heen, in de ark, naar een nieuwe wereld. En het teken van de trouw en bewaring van God is de veelkleurige regenboog: Gods licht straalt door wolken en regen heen en geeft kleur aan ons leven:
“Water, water van de doop, taal en teken van de hoop:
zie wij komen bij u staan, wijs ons Gods beloften aan!
Water, water van de vloed die de ark wel dragen moet,
hoog staat daar de regenboog: God vergeet de zijnen niet
Water, water van de doop, uit de bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest – lof zij Vader, Zoon en Geest”.

Die naam wordt ook aan Lydia’s naam verbonden – zij is op Gods naam gezet. Die God verzegelt door de doop dat haar leven bij Hem veilig is.
De HEER houdt de wacht over haar, over haar gaan en komen,van nu aan tot in eeuwigheid! dia 5

amen

dooplied (Sela)
doopformulier (2)
na de doop (staande): Ps. 121: 1-4
dankgebed

dia 6 daar ging het over de afgelopen weken…

kindermoment

Schriftlezing: Efeziërs 3: 5-13 – door Rita Balder
dia 7

verkondiging (2): Ef. 3: 10

Gemeente van onze levende Heer Jezus Christus, zussen en broers in het geloof,

“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” – dat was de opdracht van de opgestane Heer voor zijn vertrek naar zijn Vader, aan zijn volgelingen hier op aarde. Een opdracht allereerst voor de eerste apostelen maar daarna aan zijn hele kerk. Dat die opdracht ook is opgepakt en tot vandaag aan toe wordt uitgevoerd, daaraan is te danken dat wij hier zitten vanmorgen en dat we samen het Paasfeest vieren.
We hebben gelezen hoe de apostel Paulus erover schreef in zijn brief aan de kerk in Efeze, die voor het grootste deel bestond uit niet – Joden, ex – heidenen. Ze worden er nog even fijntjes aan herinnerd: “Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen”. (Ef. 2: 19, BGT)
Wat niet vanzelfsprekend is maar heel bijzonder, wat ook voor de volbloed Jood en ex-Farizeeër Saulus – Paulus – echt een openbaring was en wereldschokkend: “Ik mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil redden, en hoe onvoorstelbaar dat is. God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan iedereen vertellen wat God voor ons gedaan heeft….God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd door Jezus Christus, onze Heer” (Ef.3: 8,9,11 – BGT). Daarom is er vrije toegang tot God en hoeft niemand bang te zijn of moedeloos.
dia 8
Kijk, en als het dan gaat over dat mysterie, dat wonderlijke plan van God om een wereld die Hem de rug had toegekeerd en waarin zoveel gebeurt wat ingaat tegen Gods bedoeling met zijn schepping en zijn mensen, om die wereld met alles erop eraan, te redden, en dat door zijn eigen Kind aan en ons te willen verliezen, dan heeft Paulus het over “de wijsheid van God in al haar schakeringen”, als een kostbare parel die veelkleurig schittert in allerlei kleuren als Gods licht erop valt.En de kerk is in de wereld neergezet als het ware als etalage om die parel te laten schitteren, zichtbaar voor wie het ziet, zelfs tot in hogere sferen aan toe.

Heel bijzonder en veelzeggend – en iets dat te denken geeft – dat de boodschap van Christus, van Gods liefde, wordt omschreven als ‘de veelkleurige wijsheid van God’. Als de Bijbel met open ogen en een ontvangend hart wil lezen, ga je daar steeds meer van onder de indruk raken: wat veel kanten zitten eraan, wat een schatkamer! Het vraagt wel dat we onze eigen bril afzetten en onze vooroordelen laten vallen.Want voor je het weet zit je gevangen in een soort zwart-wit denken en maak je van die veelzijdige en veelkleurige wijsheid van God een systeem van dichtgetimmerde waarheden, of kies je alleen die kleuren die passen in jouw eigen denkpatroon.dia 9 Kleurenblind zijn is best een handicap waardoor de wereld om je heen een soort grauwsluier krijgt, en dat kan ook geestelijk zodat je geen oog meer hebt voor al die nuances en schakeringen in de Bijbel, en voor wat op het eerste lezen overkomt als tegenstellingen maar in werkelijkheid allemaal kanten zijn van de ene boodschap. We hebben eerder al gehoord dat zwart is dat alle kleuren ontbreken, dat zwart is dat het licht verduisterd is en ontbreekt en dat wit is alle kleuren bij elkaar – nou en God is – staat in de Bijbel – het volmaakte licht, en dat zonder een spoortje duisternis. En als dat licht van God valt op wat in de Bijbel voor ons is opgeschreven, gaat het in allerlei schakeringen voor ons oplichten, als weerspiegeling van Gods veelzijdigheid en grootheid – de Bijbel gebruikt er woorden voor als Gods luister, Gods heerlijkheid. Hoe meer je je erin verdiept, hoe beter je God leert kennen, des te rijker het wordt. Neem alleen maar al die namen voor God en voor Jezus, zoveel dat we over God horen en wat Jezus ons wil leren en wat Hij heeft gezegd en gedaan, wat erbij de verwijzing naar God zijn Vader: als je Mij bezig hebt gezien, zie je daarin God zelf!
Kijk, en dan is de opdracht aan ons dat geweldige verhaal van Gods liefde en van zijn goedheid en wijsheid in alle veelzijdigheid en veelkleurigheid en ook openheid naar mensen toe en naar de cultuur van elke tijd toe door te laten stralen en door te geven, en ook in hoe wij in het leven staan en kerk zijn, die kleuren te weerspiegelen.
Ja, en een kerk die Gods veelkleurige wijsheid laat doorstralen en zo Gods licht is in en voor de wereld, wordt dan als vanzelf geen verzameling starre zwart-wit -denkers, ook geen optelsom van allemaal grijze muizen, en ook niet een kerk van alleen maar blanke middengroepers, maar net zo veelkleurig als God zelf: een gemeente die net zo veelvorming en veelkleurig is als Gods bonte schepping, met allerlei karakters en verhalen, talenten, achtergronden, talen, kleuren, culturen, en veel levensverhalen. En dat wordt niet alleen zichtbaar aan mensen om ons heen, de wereld waarin we leven en waarin we Gods licht mogen uitstralen en Gods boodschap doorgeven, maar wordt ook opgemerkt door wat Paulus noemt “alle vorsten en heersers in de hemelsferen” – je kunt denken aan de engelen maar ook en misschien vooral aan wat later in deze brief terugkomt: “de kwade geesten in de hemelsferen” (6: 12), alles wat in de lucht hangt aan tegenkrachten en negativiteit – denk ook maar aan de dreigingen in onze tijd, voor christenen maar ook voor anderen die zich bedreigd voelen en aan veel wat geen boodschap heeft aan de liefde die Christus bracht en wil geven en ons wil laten doorgeven – alles wat het licht van God wil verduisteren.
De sterkste tegenkracht is dan niet er ook met allerlei geweld of grote woorden tegenin gaan om jezelf af te zetten of sterk te maken of er extra tegenaan te gaan maar er gewoon te zijn als mensen van God, gemeente van Christus, verbonden met elkaar en open naar anderen, met de boodschap van Gods liefde voor alle mensen. Er zijn voor mensen gewoon als gemeente van Christus, zo veelkleurig als de wereld is en met een veilige plek voor iedereen, wie hij of zij ook is, verschillend en toch één. Als al een stukje van die grote onafzienbare mensenmassa die Johannes eeuwen van te voren bij elkaar zag: “die niet tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun hand”, samen in de stad van God, in aanbidding en vol dank voor God en het Lam Jezus, hun Redder.
dia 10
Ja en, om daarmee af te sluiten, de stad van God zal alle kleuren vertonen van de regenboog, zoals Johannes aan het slot van Openbaring 21 het nieuwe Jeruzalem voor zijn geestesoog zal oplichten en voor ons uittekent met muren als edelstenen.
Ik denk dat ook die poorten en die parels iets uitbeelden van de veelkleurigheid van wie de stad mogen bewonen – zoals Petrus schrijft over Jezus als de kostbare steen die door God is uitgekozen, door mensen afgekeurd, gedood, maar door God weer levend gemaakt en tot hoeksteen gemaakt – en dan worden wij aangesproken: “Jullie zijn in Hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie ook levende stenen”. Nee, geen allemaal gelijke bakstenen of grijze prefabblokken, maar als natuursteen, levende stenen in allerlei kleuren en maten, samen Gods rijk geschakeerde stad. dia 11 God houdt van kleuren. God houdt van u, van jou, en van al zijn mooie mensen. Zoveel dat Jezus ervoor stierf, en nu leeft, en wij met Hem: parels in Gods stad! dia 12
amen

zingen: Glorieklokken 52
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Koor. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
gebed

collecte kinderen en gemeente: ‘Kleuren, kleuren, allemaal kleuren’
(de 1e keer zingen de kinderen alleen, de 2e keer mag gemeente meezingen)

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei
Kleuren, kleuren …

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog
Kleuren, kleuren …

zingen: NLB 634: 1,2 U zij de glorie
zegen
amen: Gz. 64: 1-4 ‘Vrede zij U’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *