Matteüs 28: 16-20: Jezus is de allerhoogste Heer (2) (Pasen – middagdienst)

liturgie 1e Paasdag 31 maart 2013 – middagdienst

votum en groet

zingen:      Ps. 20: 1,3

gebed

Schriftlezing:  Matt. 28: 16-20

zingen:     Lied 476: 3,4,5

verkondiging

geloofsbelijdenis Gz. 123

(1 a; 2v, 3 ds, 4 m, 5 a)

gebed

collecte

zingen:      Ps. 96: 1,6,8

zegen

amen:        Ps. 72: 10

—————————————————————————————————————————

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

 

Jezus is de allerhoogste Heer, dat is ook voor vanmiddag het thema.

Daarover nog iets meer vanuit die slotverzen van het evangelie van Matteüs:

over die ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen enige tijd later in Galilea.

Eerder dus dan de hemelvaart want dat was weer in Jeruzalem, op de Olijfberg.

Misschien was die ontmoeting van onze tekst wel op diezelfde berg waar de

Heer met zijn leerlingen vaker was geweest, b.v. toen hij de ‘bergrede’ uitsprak.

 

Pasen:  Jezus is de hoogste Heer! (2)

1. dat geeft moed

2. dat zet in beweging

3. dat maakt alles goed.

 

1. dat geeft moed, dat Jezus de allerhoogste Heer is.

 

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, gegeven door Vader in de hemel,

verdiend door Jezus’ offer aan het kruis, zijn trouw tot in de dood: “Het is volbracht!”.

Dat geeft de burgers moed, de burgers van het koninkrijk waar Jezus koning over is.

Allereerst was die bemoediging natuurlijk voor die leerlingen bedoeld, daar op die berg.

Er staat iets bij dat te denken geeft: “toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, maar

sommigen twijfelden”. Misschien schrik je even: maar de Heer was toch echt opgestaan,

en ook die twijfelende Thomas was over de streep van zijn ongeloof getrokken, en ze

waren hadden toch hun levende Heer al meerdere keren ontmoeten, en waren toch

allemaal naar die berg in het hoge Noorden gegaan, en net nog was er die wonderlijke

visvangst geweest – waarover Johannes vertelt (Joh. 21) – en dan nu nog twijfel…..

Nou en wat moet er van terecht komen als zulke twijfelaars even later de wereld

in gestuurd worden om overal te vertellen dat Jezus leeft, en dat als je in Hem gelooft,

je erop mag vertrouwen dat Hij je kracht geeft om vol te houden, en eeuwig leven….

hoe kun je dat overtuigdend doen als je zelf nog rondloopt met vragen en twijfels?

 

Schrik er maar niet van, u, jij, laat je liever geruststellen en bemoedigen, want blijkbaar

hoef je niet rotsvast in je schoenen te staan, mag je aarzelen en je vragen hebben, kan

de Heer je gebruiken zoals je bent: ga maar op stap, blijf maar doorzoeken, je hoeft niet

op eigen kracht te steunen- dat redt toch niet – denk maar aan Petrus toen die dacht wel

zo’n kei te zijn dat ze hem niet stuk zouden krijgen en die als eerste keihard onderuit ging –

je enige houvast is je levende Heer: Mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op aarde!

Nog even over die sommigen die nog twijfelden: waar zal dat bij hen op vast gezeten hebben?

Is het dan niet zo dat als je maar kunt zien en tastbaar is waar je in gelooft, in Wie je gelooft,het

veel makkelijker is dan voor ons die het moeten hebben van horen zeggen, van oude verhalen?

Natuurlijk is dat anders, en misschien in bepaalde opzichten wel, maar geloven blijft geloven.

We kennen wel de uitdrukking: ik kan mijn ogen niet geloven – wat volgens het woordenboek

betekent dat je iets ziet dat te vreemd is of te mooi om waar te zijn – het gaat boven wat je

aan kunt of het past niet in je denkraam – in dit geval: dat iemand die is gestorven en die je

hebt begraven, weer levend voor je staat – je kunt er niet omheen maar het is zo wonderlijk!

 

Eigenlijk is dat zo met heel het evangelie: God in de hemel die we niet kunnen zien maar die

ons wel allemaal ziet en die ons kent en ons bidden hoort, en Jezus die Gods Zoon is en die

mens is geworden, die als mens geleden heeft en gestorven maar uit de dood terugkwam –

geweldige dingen maar bewijzen kun je ze niet – je kunt het alleen maar geloven, zeggen we

dan terecht – zoals Jezus tegen Tomas zei: gelukkig wie niet zien en toch in Mij geloven…..

maar als er dan vragen blijven en twijfels kunnen knagen, dat kan zomaar en dat mag ook.

Voel je niet schuldig en word zeker niet wanhopig, loop er ook niet mee bij God vandaan

en uit de kerk weg, maar wees er eerlijk over, blijf ermee bezig en op zoek, praat erover –

en denk maar aan die mannen daar op die berg die hun Heer eerden en tegelijk van hun

hart geen moordkuil maakten: we willen zo graag geloven maar het is best nog moeilijk –

Heer, wij geloven in U maar kom ons te hulp in ons nog zo kleine en aarzelende geloof….

Ga maar gerust op pad, zegt de Heer dan, ik wil je gebruiken zoals je bent, je hoeft je niet

beter en sterker en geloviger voor te doen dan je bent – Ik ben sterker ook dan jouw twijfel.

Later was het Paulus die te horen kreeg: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want

kracht wordt zichtbaar in zwakheid” – en die erkende: “in mijn zwakheid ben ik sterk” (2 Kor.12)

 

2. dat zet in beweging, dat Jezus de allerhoogste Heer is – want ook de aarde is dus van Hem.

 

Jezus presenteert zich nog eens nadrukkelijk als gezaghebbend: de allerhoogste Heer – en

daarmee gaat de wereld voor Hem en voor zijn evangelie en dus voor zijn leerlingen open:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan

alles wat Ik jullie heb opgedragen” – terecht wordt dit wel ‘de grote opdracht’ genoemd,

echt een grenzeloze taak want voortaan is de doelgroep voor de verkondiging van het

evangelie onbegrensd: de Geest doorbreekt alle grenzen die door mensen gemaakt zijn en

steeds weer gemaakt worden: grenzen van taal, cultuur, ras, maatschappelijke positie – en

vooral gaat voorgoed die tussenmuur eraan die eeuwenlang bestaan heeft tussen dat ene

volk waarvoor God had gekozen en al die andere volken waarover Hij ook regeert en die

God – weer een uitspraak van Paulus (Had. 14:16) – eeuwenlang “hun eigen weg heeft laten gaan”, maar toch heeft laten delen in zijn goedheid door zijn zon te laten schijnen en zijn regen te

geven en vruchtbare seizoen en zo te voorzien in leven en levensonderhoud van al zijn mensen.

 

Totdat God zijn eigen Zoon stuurde om vanuit dat ene volk redding voor alle volken mogelijk

te maken – waar de profeten al over spraken en schreven en de psalmen al op preludieerden:

“zing een nieuw lied voor God de Here, zing aarde, zing zijn naam ter ere”, en daarom toen

al die oproep: “vertelt de volkeren op aarde, de HERE is het die aanvaardde het koningschap,

de oppermacht”, met als einddoel: “het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal

regeren, komt richten in gerechtigheid, Hij komt om ieder volk zijn recht te leren” (Ps 96).

Een oproep maar vooral een geweldige belofte, niet meer beperkt tot wie zijn stamboom

kan terugvoeren tot op Abraham maar bestemd voor iedereen die het geloof deelt dat Abraham

had: je mag gedoopt worden en op naam gezet van diezelfde God die Abraham riep en beloofde

dat met hem alle volken gezegend zullen worden – Paulus schrijft: door Jezus mag iedereen die

gelooft delen in de zegen aan Abraham – het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt de HEER

van kind tot kind – u mag er ook bij horen, en jij ook – en de velen die God er nog bij zal halen.

 

Jezus is de allerhoogste Heer, en daarom: vertelt de volken, alle mensen, dat Jezus regeert.

Als het goed is blijft dat de vaart erin houden en ook ons in beweging zetten – het is waar wat

ik las dat de kerk er allereerst is voor God – om Hem te loven en te eren, om zijn grote daden

te verkondigen – maar dat laatste – verkondigen – wordt niet begrensd door huisdeuren of

kerkmuren, want God wil dat alle mensen Hem groot maken, en Jezus is niet gekomen om de

wereld te veroordelen maar om de wereld te redden (Joh. 12: 47) – ja en “hoe kunnen ze de Heer aanroepen als ze niet in Hem geloven en hoe in Hem geloven als ze niet van Hem gehoord hebben

en hoe over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt – vandaar die opdracht van de opgestane

Heer aan zijn leerlingen toen en zijn kerk daarna, en dus ook aan ons in ons land en onze regio-

vandaar het werk in Benin en vandaar Hart voor Heerhugowaard en zoveel nog meer, ook aan

kansen en mogelijkheden die we tegenkomen – als hopelijke getuigen van de levende Heer:

boodschapt zijn heil van dag tot dag – en je hoeft het niet alleen te doen, Hij is er bij en Hij

gaat met ons mee, en Hij laat niet los waaraan Hij begonnen is, daarom komt het echt goed!

 

3. dat Jezus de allerhoogste Heer is  maakt alles goed.

 

Kleine zwakke mensen die zo’n veelomvattende opdracht meekrijgen, hebben wel een steun in de rug nodig, en het uitzicht dat ze er niet alleen voor staan en dat wat ze doen ook goed zal uitpakken.

Ja en al helemaal als de opdrachtgever zelf naar ver weg vertrekt en de taak die gedaan moet worden in handen geeft van – zeg maar – zijn personeel dat op locatie achterblijft – hier zijn dat

in eerste instantie de leerlingen van Jezus die namens Hem en in gehoorzaamheid aan Hem pop

pad worden gestuurd, terwijl hun Heer afreist naar waar Hij thuishoort: het huis van zijn Vader.

Wij die later leven zitten in dezelfde positie: de Heer is in de hemel en wij zijn hier op aarde, en

dat is best lastig, zeker als de opdracht veel zoeken en nadenken vraagt en de boodschap op

veel weerstand stuit, vijandschap kan oproepen, en zelfs gevaarlijk kan zijn, levensgevaarlijk soms.

 

Dan is het geweldig van de Heer een hart onder de riem te krijgen: je gaat niet alleen en je staat

er niet alleen voor, want al lijk ik ver weg, toch ben Ik bij jullie en ga Ik met jullie mee, kun je

altijd bij mij terecht en een beroep op mij doen – 24 uur per dag en op elk moment van je leven.

Denk aan het gebed, aan een bijbel vol beloften en bemoedigingen, aanwijzingen, oefeningen;

maar ook dat je niet op je eentje hoeft te geloven maar op elkaar kunt terugvallen en mensen om je heen hebt om mee te praten, mee te bidden, mee te lachen en mee te huilen – ja en vooral ook.

de Heilige Geest die de opgestane Heer geeft om ons geloof te geven en in dat geloof te versterken.

Als je er oog voor hebt zijn er zoveel manieren en momenten om de aanwezigheid van de Heer te

ervaren – en als je die ervaring soms mist, bid er dan ook, zoek de Heer op en zoek elkaar op….

 

Ja en neem ook de belofte mee dat omdat Jezus de allerhoogste Heer is, alles goed gaat komen:

Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding – en dat is meer en mooier dan. het einde -van de wereld – het gaat naar de voltooiing toe, naar de grandioze finale, van het grote reddingsplan, en dus geloof je niet voor niets, en vecht je niet voor niets, bid je niet voor niets, en werk je niet voor niets.

Het is echt waar en het zal waar worden: alles wordt nieuw, voorgoed, de hemel en de aarde!

 

Daarmee sluit Matteüs zijn evangelieverhaal af, althans volgens ook de Nieuwe Bijbelvertaling.

In de meeste handschriften volgt er nog een slotwoord op, bedoeld als antwoord van de lezer.

En dat is bedoeld om wat over onze Heer wordt verteld en wat hij ons belooft, te be-amen.

Ik hoop dat ook u en jij dat slotwoord wat de Heer wil meegeven, kunt be-amen:    amen

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *